KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Roleski Spółka jawna z siedzibą w Zbylitowskiej Górze (33-113) przy ul. Spacerowej 181A, KRS: 0000248558, NIP: 8732595273,
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@roleski.pl, telefon:(+14) 63 13 500.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do Roleski Spółka jawna w treści przedmiotowego formularza kontaktowego na podstawie udzielonej uprzednio zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, jeżeli przedmiotowe zapytanie będzie dotyczyć celu ewentualnego zawarcia umowy oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia rejestrów korespondencji wchodzącej/wychodzącej, archiwizacji zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 4. Roleski Spółka jawna może przetwarzać dane osobowe, w szczególności dane następujących kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, telefon, adres e-mail oraz ewentualne inne dane zawarte w treści przedmiotowego formularza kontaktowego.
 5. Odbiorcami udostępnionych przez Państwo danych mogą być:
 • personel Administratora,
 • firmy świadczące na rzecz Roleski spółka jawna usługi hostingowe i informatyczne,
 • organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Roleski Spółka jawna w treści przedmiotowego formularza kontaktowego,
 • okres wynikający z obowiązku archiwizacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • czasu obowiązywania umowy, jeżeli przedmiotowe zapytanie będzie dotyczyć celu ewentualnego zawarcia umowy,
 • do czasu wycofania zgody przez Państwo. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem administratora.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora i/lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Roleski Spółka jawna w treści przedmiotowego formularza kontaktowego.