KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

                Obowiązek informacyjny Spółki Roleski

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Roleski spółka jawna z siedzibą w Zbylitowskiej Górze (adres: ul. Spacerowa 181A, 33-113 Zbylitowska Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248558, posiadającą numer NIP: 8732595273 i numer REGON: 850511136, BDO: 00002583. Dane kontaktowe do Administratora Danych osobowych to: tel. + 48 (14) 631 35 00, e-mail: biuro@roleski.pl.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych i realizacji praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@roleski.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 4. realizacji zawartej Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;

 1. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa, m.in. przepisy prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”’;

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Strony lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędnych charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem”.

 1. Roleski Spółka jawna może przetwarzać dane osobowe w szczególności dane następujących kategorii: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne takie jak: NIP, REGON, KRS.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym dla Roleski Spółka jawna usługi: prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, wykonawcy usług pocztowych i kurierskich.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 7. prawo dostępu do danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy wskazanej w pkt 3 a).